Adatkezelési tájékoztató

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Társaságunk számára kiemelten fontos, hogy tiszteletben tartsa mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, ezért adatkezelési tevékenységei során a hatályos jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel – összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A jelen Tájékoztató célja, hogy mindazon természetes személyek, akinek a személyes adatait kezeljük, megfelelő tájékoztatást kapjanak Társaságunk adatkezelési gyakorlatáról, és azzal összefüggésben az őket megillető jogokról.

1.              Az adatkezelő adatai

Cégnév:                                  JZ Entertainment Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                               1074 Budapest, Dohány utca 22-24.

Weblap:                                 https://neverland.hu

Kapcsolattartás:                    írásban, telefonon vagy e-mailen keresztül

Telefon:                                  +36 20 406 6243

E-mail:                                   info@neverland.hu

2.              Fogalom meghatározások

Jelen Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a GDPR 4. cikke és az Infotörvény 3. §-a tartalmazza. A Tájékoztató alkalmazása szempontjából főbb fogalmak:

“adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

“érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.              Milyen személyes adatokat kezelünk?

Társaságunk – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. a Társaság honlapján történő online foglalás esetén a foglalást elküldő személyek nevét, e-mail címét és telefonszámát;
 2. a Paniq Room szolgáltatást igénybe vevő játékosok nevét, anyja nevét, lakcímét, illetve számlázási címét, és képmását;
 3. asztalfoglalás és rendezvények megrendelés esetén a megrendelők nevét és telefonszámát;
 4. ételkiszállítás esetén a megrendelők nevét, telefonszámát és szállítási, illetve számlázási címét;
 5. a Társaság egyéb magánszemély szerződő partnerei esetén a szerződő partner nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, székhelyét, adóazonosító jelét/ adószámát, vállalkozói, illetve őstermelői igazolvány számát, telefonszámát, e-mail címét, valamint bankszámlaszámát;
 6. a Társaság munkavállalóinak az Adatkezelési Szabályzatban, valamint a Társaság külön munkáltatói tájékoztatójában rögzített személyes adatait;
 7. a Társaság által meghirdetett álláspályázatra jelentkezők pályázatát, önéletrajzát.
 8. a Társaság üzemeltetésében lévő kamerák által készített felvételeken szereplő személyek képmását.

Társaságunk az internetes közösségi oldalain személyes adatot nem kezel, profilalkotást nem végez.

4.              Milyen célból és jogalapon kezeljük a fenti személyes adatokat?

Társaságunk a 3. pontban rögzített személyes adatokat az alábbi célokból, illetve jogalapokon kezeli:

 • A Társaság honlapján online foglalást elküldők személyes adatait a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, a foglalás teljesítése, és kapcsolattartás céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, valamint az érintett szerződéskötési szándéka /GDPR Preambulum (44) bekezdése, valamint a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja/;
 • A játékosok személyes adatait szerződéskötés-és teljesítés, valamint a Társaság adó-és számviteli kötelezettségeinek teljesítése, továbbá a játékosok életének, egészségének, testi épségének, és személyi biztonságának védelme céljából kezeljük. Jogalapja: a szerződéskötés-és teljesítés, a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, valamint az érintettek létfontosságú érdekeinek védelme /Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) c) és d) pontjai/;
 • Asztalfoglalás és rendezvények megrendelése esetén a megrendelők adatait a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, valamint a foglalás, illetve a megrendelés teljesítése és kapcsolattartás érdekében kezeljük. Jogalapja a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, az érintett szerződéskötési szándéka /GDPR Preambulum (44) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja/;
 • Ételkiszállítás esetén a megrendelő személyes adatait szerződéskötés-és teljesítés, kapcsolattartás, valamint a Társaság adó-és számviteli jogszabályok által előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeljük. Jogalapja: a szerződéskötés-és teljesítés, valamint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai/;
 • Egyéb magánszemély szerződő partnerekkel kötött szerződés esetén a Társaság a szerződés megkötése, kapcsolattartás, a szerződés teljesítése, illetve megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, a Társaság adó-és számviteli jogszabályok által előírt jogi kötelezettségeinek teljesítése, valamint a Társaság szerződésből eredő igényeinek érvényesítése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személyek személyes adatait. Az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés- és teljesítés, a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, valamint a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) c) és f) pontjai/;
 • Társaságunk munkavállalóinak személyes adatait szerződéskötés-és teljesítés, valamint a Társaság adó-és számviteli, illetve kifizetői kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeljük. Jogalapja a szerződéskötés-és teljesítés, valamint a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontok/.

A munkavállalók munkaalkalmasságával összefüggő adatainak kezelését a munkáltató jogos érdeke, valamint a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt jogi kötelezettségek teljesítése indokolja. Jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) és c) pontjai.

 • Társaságunk az álláshirdetésre pályázók adatait a meghirdetett munkakör betöltése, a pályázatok elbírálása, és a felvételt nyert pályázóval való szerződés megkötése céljából kezeli. Jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja/.

A Társaság a pályázatok elbírálásának eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az érintettet. A sikertelenül pályázók személyes adatait a Társaság a pályázatok elbírálását követően haladéktalanul törli. A törlési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a pályázó még a jelentkezés során meggondolja magát, illetve visszavonja pályázatát.

 • A Társaság üzemeltetésében lévő kamerák által készített kép-és hangfelvételek esetén az adatkezelés célja az emberi élet, egészség és testi épség, valamint személyi biztonság védelme, a vagyon-és üzleti titok védelem, valamint az ezekkel összefüggő jogsértések észlelése, felderítése, bizonyítása és megelőzése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a Társaság vagyon-és üzleti titok védelméhez fűződő jogos érdeke, valamint az érintettek élethez, egészséghez, valamint testi épséghez, és személyi biztonsághoz fűződő érdeke /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) d) és f) pontjai/;

A Társaság az érintetteket a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról a kamerák látóterébe való belépésüket megelőzően tájékoztatja. Az érintett a képfelvétel készítéséhez a tájékoztató mellett a kamerával megfigyelt területre történő belépésével hozzájárul.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

5.              Az adatkezelés tervezett időtartama

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 (öt) év.

A számlákat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 9 (kilenc) év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a munkaviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) év.

A Társaság reklám-és hírlevélszolgáltatására feliratkozók személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Az álláspályázatra jelentkezők személyes adatait – amennyiben a pályázó nem nyer felvételt – a pályázat elbírálását követően haladéktalanul töröljük.

A Társaság üzemeltetésében lévő kamerák által készített felvételeket legkésőbb 3 (három) munkanap elteltével töröljük.

6.              A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az általunk kezelt személyes adatokat a Társaság vezetője és az adatkezelési művelettel érintett munkafolyamatot végző munkavállalói jogosultak megismerni a Társaság belső adatkezelési szabályzatában foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával. A kezelt személyes adatok biztonságának garantálása érdekében munkavállalóinkat titoktartási kötelezettség terheli.

Társaságunk a jogszabályokban előírt adó-és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében könyvelőt alkalmaz, akinek a megbízása teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja.

A Társaság a rá vonatkozó adójogi- számviteli, illetve kifizetői kötelezettségeinek teljesítése céljából kezelt személyes adatokat a jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja.

Társaságunk a rendelések kiszállításához futárszolgálat közreműködését veheti igénybe, amelynek a megrendelések teljesítése, illetve a kiszállítás érdekében a megrendelők nevét, telefonos elérhetőségét és szállítási címét továbbítja.

7.              Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

a)    Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ha igen, joga van információt kapni az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.

Kérésére Társaságunk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Társaságunk oldalanként 20,- Ft másolati költséget számít fel.

b)    Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok pontatlanok vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti Társaságunktól ezen személyes adatainak helyesbítését. Az adatkezelés célját is figyelembe véve, Ön jogosult arra, hogy hiányos személyes adatainak kiegészítését kérje.

c)     Törléshez való jog

Társaságunk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

d)    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

c) Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

h)    Személyes adatainak direkt marketing célokra való használatának megtiltása, illetve a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai marketing célra történő felhasználását megtiltsa, továbbá az ilyen adatkezeléshez korábban adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonja, amely esetben Társaságunk az ezen célból kezelt személyes adatait törli a nyilvántartásából és a továbbiakban nem küld hírlevelet és reklámot az Ön részére.

i)      Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

j)     Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai Társaságunk általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

8.              Jogorvoslati tájékoztatás

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdésével vagy panaszával kérjük forduljon ügyfélszolgálatos munkatársunkhoz az info@neverland.hu elérhetőségünkön. Társaságunk a kérelmét, illetve panaszát indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja, és annak eredményéről, valamint az ügyében hozott döntéséről legkésőbb 30 (harminc) napon belül tájékoztatja.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.